Dienos centre organizuojamos ir teikiamos šios paslaugos:

 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • maitinimo organizavimas;
 • transporto paslaugos organizavimas;
 • sociokultūrinės paslaugos;
 • asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
 • kitos bendrosios socialinės paslaugos;
 • neįgaliųjų aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis;
 • pagalba į namus;
 • socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • laikinas apnakvindinimas;
 • psichosocialinė pagalba;
 • dienos socialinė globa;
 • kitos paslaugos įvardytos Socialinių paslaugų kataloge.

 

Dienos centro veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą 2007 m. spalio 31 d. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-226:

 • kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su ilgalaikiu apgyvendinimu, socialinio darbo veikla (88.99);
 • kita apgyvendinimo veikla (55.90 laikinas apgyvendinimas krizės metu);
 • vaikų ir senelių priežiūra dieną (85.32.10);
 • našlaičių priežiūra (85.31.20);
 • kitas keleivių vežimo sausumos transportas (60.23);
 • krovinių vežimas specialiuoju transportu (60.24.20);
 • meninė ir literatūrinė kūryba ir interpretacija (92.31);
 • kita sportinė veikla (92.62);
 • kita poilsio organizavimo veikla (92.7);
 • nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės teise, išnuomojimas (70.20), (suderinus su steigėju);
 • megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba (17.71);
 • valgyklos (55.51);
 • valgyklos ir paruoštų valgių tiekimas(55.5);
 • vaikų poilsio stovyklų veikla (55.23.30);
 • suaugusiųjų ir kitas mokymas (80.4);
 • papildomas mokymas (80.42.40);
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla – viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse (86.90.10).

Norint užsiimti veikla, numatyta Dienos centro nuostatuose, Dienos centras. įstatymų numatyta tvarka turi gauti licenciją (leidimą).